Skip to main content

Dret fiscal - comptable i financer

A UNION LEGAL disposem d’un extens equip de professionals.

Alguns dels serveis que es presten
 • Estudi d’antecedents i actualització de la situació fiscal de l’empresa.
 • Assessorament, presentació i liquidació de les declaracions de tots els imposts (Impost de Societats; Impost Sobre la Renda de les Persones Físiques; Impost sobre la Renda dels No Residents; Impost sobre el Patrimoni; declaracions trimestrals i anuals de l’IVA; declaracions de retencions a compte de l’IRPF; Impost de Successions i Donacions; liquidacions de l’Import sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats; Tributs locals (IBI, IAE, Plusvàlues, etc.)
 • Liquidacions de taxes i preus públics.
 • Compareixença i representació en serveis d’inspecció i gestió.
 • Estem autoritzats com a professionals col·laboradors socials en les Administracions per a presentar per mitjans electrònics una àmplia llista de declaracions i liquidacions tributàries.
 • Atenció de requeriments de l’Hisenda Pública.
 • Confecció d’al·legacions, recursos i reclamacions econòmico-administratives.
 • Tramitació de fraccionaments i ajornaments de pagaments, constrenyiments i embargaments amb l’Hisenda Pública.
 • Transcripció a llibres oficials de comptabilitat de forma personalitzada, atenent a les necessitats i particularitats de cada empresa.
 • Classificació i arxiu de la documentació comptable.
 • Planificació i seguiment de la previsió del resultat de l’exercici, assessorant al client de les causes de les desviacions detectades i de les possibles conseqüències .
 • Supervisió i revisió dels tancaments periòdics.
 • Planificació, seguiment, control i assessorament en els saldos pendents de pagament.
 • Presentació de tancaments comptables i analítics. Diagnòstic i conclusions.
 • Anàlisi de costos.
 • Portança de llibres oficials i presentació al Registre Mercantil.
 • Confecció i dipòsit al registre Mercantil dels Comptes Anuals.
 • Auditoria Interna: comptable, control intern.
 • Informació actualitzada i permanent de totes les novetats legislatives relacionades amb la rama tributària del dret.
Àrees que cobreix Unión Legal

Contacta amb nosaltres si tens qualsevol dubte juridic

Confidencialitat, responsabilitat i independència