Skip to main content

Dret administratiu i contenciós administratiu

Prestem assessorament jurídic especialitzat oferint solucions a mida que s’ajusten a les necessitats dels nostres clients.

Àmbits d’actuació
  • EXPROPIACIÓ FORÇOSA I VALORACIONS: Tramitem expedients d’expropiació, assistència a actuacions prèvies i d’ocupació, fulls de constrenyiment, al·legacions, recursos, quantificacions i reclamació d’interessos de demora, així com tots els assumptes relacionats amb procediments de reversió.
  • SUBVENCIONS I AJUDES: Oferim assessorament tant en la seva tramitació, com en els procediments instats per l’Administració encaminats al seu reemborsament.
  • EXPEDIENTS SANCIONADORS DE QUALSEVOL ÀMBIT.
  • RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I DEL PERSONAL AL SEU SERVEI.
  • SECTORS REGULATS: Oferim assessorament en relació a les diferents matèries regulades (tant en aquelles de caire tradicional: aigua, mines, costes, ports, turisme, transport…), com en les de més actualitat, tals com telecomunicacions o joc on-line.
  • CONTRACTACIÓ PÚBLICA: Assessorament en licitacions públiques. Elaboració i revisió de plecs. Redacció d’informes jurídics. Sol·licitud d’aclariments i recursos. Resolucions de contractes, reclamació de pagament de preus, interessos moratoris, assistència a Taules de Contractació…
  • PROCEDIMENTS TRIBUTARIS: Assessorament i assistència professional en qualsevol procediment tributari que afecti als nostres clients, en qualsevol fase del procediment (al·legacions, recursos de reposició, reclamacions enfront Tribunals Econòmics, etc.)
  • DIRECCIÓ LLETRADA A TOTS LES INSTÀNCIES DELS PROCESSOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATTIUS RELACIONATS AMB LES ANTERIORS MATÈRIES.
Àrees que cobreix Unión Legal

Contacta amb nosaltres si tens qualsevol dubte juridic

Confidencialitat, responsabilitat i independència